Một số kiến nghị trong việc xử phạt về lĩnh vực thuế

Rà soát thủ tục thuế là một trong những công tác thường xuyên của cơ quan quản lý thuế. Đảng và Nhà nước đã xây dựng và ban hành những chế tài pháp lý khá bao quát và đầy đủ về nội dung này và một trong số đó phải kể đến xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Tuy nhiên công tác này vẫn chỉ ở mức độ tương đối và vẫn còn tồn tại lỗ hổng tại một số trường hợp. Để đảm bảo khung hành lang pháp lý được tiến hành hiệu quả, hợp nhất và đồng bộ, dưới đây là một vài kiến nghị thay đổi và bổ sung:
Thứ nhất, cần có sự phối hợp xử lý vi phạm về thuế giữa các cơ quan Thuế, Thanh tra Nhà nước và Kiểm toán Nhà nước. Sự phối hợp này một mặt thể hiện tính đồng bộ và nhất quán của bộ máy Nhà nước, mặt khác tạo ra ý thức tuân thủ pháp luật cũng như chấp hành tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp và người nộp thuế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Để từ đó việc xử lý hành chính các nghiệp vụ có liên quan được quán triệt bằng quy định một cách chặt chẽ nhưng vẫn đảm bảo thuận lợi cho người nộp thuế.

quy định thuế

Thứ hai, song song với công tác đẩy nhanh sử dụng hóa đơn theo hình thức mới, hiện đại, hóa đơn điện tử, để việc nhận diện, minh bạch thông tin về hóa đơn được đầy đủ, kịp thời thì cần thiết phải sửa đổi chế tài xử phạt theo hướng phân biệt xử lý vi phạm sử dụng hóa đơn trong một số trường hợp nhất định giữa người bán và người mua.

https://khoahoccuocsong.net/hoa-don-dien-tu-giup-doanh-nghiep-bat-kip-xu-the/

Thứ ba, trong bối cảnh kỷ nguyên công nghệ 4.0 mới đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, việc đẩy mạnh hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin ngay tại các cơ quan quản lý nhà nước cần phải được ưu tiên mạnh mẽ và tiên quyết, các liên kết thông tin giữa khu vực Nhà nước với bên ngoài cũng như giữa các khu vực, nhóm người trong hoạt động kinh doanh với nhau là nhu cầu thiết yếu, thường xuyên và liên tục. Có như vậy các tình huống xử lý nói chung, đồng thời xử lý về thuế nói riêng mới đạt hiệu quả xã hội như mong muốn.
Cuối cùng, chính là vai trò của con người, năng lực của chủ thể xã hội cũng cần phải được nâng lên với một yêu cầu mới cao hơn rất nhiều: từ nhận thức, hoạch định chính sách, khả năng tiếp cận, xử lý thông tin, đảm bảo và phối hợp đảm bảo thực hiện các chức năng cho đến chế tài lợi ích, chịu trách nhiệm. Tất cả phải được đặt trong bối cảnh chung của thời đại mới có thể đảm bảo tính hợp lý, đồng bộ và toàn diện.
Là một trong những nhân tố tạo nên cấu trúc của xã hội, người nộp thuế nói chung và doanh nghiệp nói riêng không thể thoái thác trách nghiệm, trọng trách và nghĩa vụ trong bối cảnh kinh tế hội nhập chung. Đảm bảo thực hiện đúng các quy định về thuế, nắm rõ Nghị định về xử phạt thuế là hành động đúng đắn mà mọi cá nhân, doanh nghiệp cần thực hiện. 

https://khoahoccuocsong.net/thong-tin-giay-nop-tien-tren-he-thong-thue-dien-tu-etax/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *